نمایش یک نتیجه

گوتا پلاس مدرج 4 درصد

گوتا پلا مدرج 4 درصد گوتا پرکا از شیره درختانی از جنس Palaquium (و عمدتاً از درختانی همچون Palaquium gutta